Loading

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

Безпрецедентен натиск върху общинска администрация, медийни манипулации, фалшиви профили в социални мрежи, опити да се компрометират и противопоставят членове на местна общност.

В Община Трън е в ход процедура за приемане на Общ устройствен план. До този момент в програмите за развитие на общината не са предвидени площи за развитие на минно дело. Социално-икономическият живот на общината се развива съгласно приетата дългосрочна общинска програма. Едни от акцентите на програмата са природните и културно-исторически ресурси, включително естествените горски ландшафти и пасища, богатото биоразнообразие, археологическите и архитектурните обекти. Всички те представляват стабилна основа за развитие на алтернативен туризъм, производство на екологично чисти храни, образование и дейности на открито. В тези области вече са реализирани редица проекти с европейско финансиране, други предстоят.

Постъпилото инвестиционно намерение за добив на злато предвижда близо 20 квадратни километра да се използват за минна дейност. Половината от тази площ е разположена върху планината Руй, която е включена в европейската защитена мрежа „Натура 2000“. Три открити и два подземни рудника, две хвостохранилища и флотационна фабрика са елементите, с които се допълва инвестиционното намерение.

Според това намерение за изсичане са предвидени 2100 декара гори, а като благоприятно предимство е посочено:

Населението в селищата, в чиито землища ще се развива инвестиционното предложение, е малобройно. Благоприятно обстоятелство е ниската гъстота на населението.“

В инвестиционното намерение четем също:

Част от елементите на инвестиционното предложение са разположени в близост до зони с човешко обитаване:

най-близките сгради на махала от с. Глоговица са на 160 m от контактния водоем на Хвостохранилище 2;

Махала Глоговичка (землище на с. Ерул) е на около 150 m от открит рудник на подучастък „Злата“;

с. Милкьовци отстои на 205 m югоизточно от насипище на подучастък „Кръстато дърво“.

За жителите на тези селища може да се очакват въздействия на прахови емисии, шум, вибрации от добивни и пробивно-взривни работи, транспорт.”; „Качеството на атмосферния въздух в района на находище „Трън“ ще бъде повлияно от прахови и газови емисии …“;

В участък „ Трън Юг“ пряко ще бъдат засегнати трудноподвижните животински видове, а останалите ще бъдат прогонени в обхвата на открити рудници, промишлени площадки, съоръжения за минни отпадъци, пътища в етапа на изграждане. Възможно е трайно прогонване на индивидите и фрагментация на обитаващите животински видове поради значителните засегнати площи и промени в ландшафта, шум, загубата на почви и растителност. ‚‘

Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще доведат до дълготрайни и необратими промени във функциите и структурата на ландшафта“

Почвената покривка ще бъде засегната пряко и дълготрайно.“

Земни недра. Влиянието ще бъде значително, дълготрайно и необратимо поради изземване на полезно изкопаемо – златно-сребърни руди и скални маси. „

Тези и още много други последствия за природата, бита, живота и здравето на хората са подробно описани в уведомлението, което Министерството на околната среда и водите е изпратило до Република Сърбия. В уведомлението до местната общност и администрация на Община Трън обаче тези щети са спестени от инвеститора.

Становището, което Басейнова дирекция „Дунавски район” издава, гласи: „Речните и подземни води в района ще бъдат трайно и необратимо увредени при реализиране на инвестиционното намерение“

Това са фактите.

Очевидно при реализация на това намерение ще е много трудно да се постигнат целите, предвидени в Общинската програма за развитие – туризъм и екологично земеделие, след като бъдат увредени водите и се изградят открити рудници, флотационна фабрика и хвостохранилища, и то на метри от къщите и стопанствата на хората.

Факт са и документите, които бяха оповестени от Сдружение Трън, за наличие на уран в площта на инвестиционното намерение. Твърденията на лобисти на проекта, че никъде в регистрите на министерствата не е известно за наличието на уран, са неверни. В Министерството на енергетиката първите данни датират още от средата на миналия век. Направени са проучвания, установени са находки и са подробно описани в официални доклади и карти към тях, които до 2000 г. са били засекретени. Ясно е, че няма как да са включени в учебниците, но вече са общественодостъпни.

Мината се закрива окончателно с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 МАРТ 1994 Г. ЗА ПОЕТАПНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА УРАНОВА СУРОВИНА, обнародвано в Държавен вестник, бр.39 от същата година.

Чл. 1. (1) Прекратява уранодобивната дейност в търговските дружества: “Редки метали” – ЕООД – Бухово, “Тракия РМ” – ЕООД – с. Момино село, “Подземно строителство” – ЕООД – Бухово, “Геостройкомплект” – ЕООД – с. Калековец, “Георесурс” – ЕООД – Симитли, “Балкан” – ЕООД – с. Церово, “Злата” – ЕООД – Трън, “Звезда” – ЕООД – с. Елешница, “Георедмет” – ЕООД – Бухово.

В периода от 1994 г. до 1998 г. на района се извършва рекултивация, като постоянно се правят радиометични и дозиметрични измервания в участък „Ямка” към мина „Злата” ООД за установяване на наднормени нива на радиация. Налични са всички протоколи от дирекция” Държавни архиви” – 42 листа с установени наднормени нива на радиация в река Пръвна и Щолна 90 и 92 и Щолна „Стара Главна”.

Въпреки последвалата тригодишна рекултивация в района на мината през 1998 г. в Годишен доклад на МОСВ за състоянието на околната среда в България и радиационното състояние на околната среда в районите на ликвидираните обекти на уранодобивната и уранопреработвателната промишленост, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), констатира, че пробите от отвала на щолната на мина “Злата” показват стойности на специфичната активност на естествените радионуклиди, надвишаващи до 8 пъти характерните за района. В дънната утайка на р. Пръвна на 1 км след щолната е измерена специфична активност по уран-238 – 210 Bq/kg, по радий-226 – 170 Bq/kg. Водата, изтичаща от щолната, е с повишена обща бета активност – до 3.310 Bq/l, което води до радиационно замърсяване на р. Пръвна – общата бета активност на 1 км след обекта е до 2 пъти над нормата.

Факти и документи, станали известни благодарение и именно на това гражданство, което го наричат „група хора, тиражиращи в публичното пространство манипулативни и грешни факти“.

В инвестиционното намерение няма и дума за риск от наличие на уран. Няма нито една предвидена мярка за безопасност на населението или на работниците, на които иначе се обещават щедри заплати.

Срамно е когато една браншова камара с претенция за морал и етика апелира публично към държавните и общински органи да игнорират гражданското мнение, представяйки го като опит за задържане на икономическото развитие на страната ни. С такива политики се компрометира целият бранш и отрасъл, всеки един негов член.

Законно и суверенно право е на всяка община да определя сама пътя на своето развитие и средата, в която искат да живеят нейните жители. Намесата със съвети и наставления как да го правят е недопустима.

Очевидно от изнесените факти същото това население, на което се вменява неграмотност, се справя много по-добре, отколкото препоръчваните експерти.

Определянето на всяка различна позиция от тази на инвеститора като манипулация и атака срещу него, а същевременно съществуването от четири години на Информационен център, където са направени над 200 записвания за работа в обект, който все още няма дори одобрена екологична оценка – това да се нарича „експертно информиране“ – не, не е и срамно, това вече е манипулация!

Ни най-малко не отричаме правото на всеки инвеститор да защитава своя проект, като защитава неговите предимства и премълчава, ако има недостатъци. Разбираме и когато на директор на браншова камара му се налага да защитава такъв проект. Някак си е неудобно да откажеш. Разбираме и публикациите по платени медии от анонимни „журналисти“. Но тук става въпрос за здравето и живота на живи хора, за тяхното бъдеще и тяхното Право.

И вместо да търсите призраци в собствените си сенки, преосмислете постъпките си и покажете достойно поведение.

ПОДПИС:
Александър Гюров, Aнна Мария Маркова, Александър Костурински, Антон Тончев, Анушка Наунова, Асен Асенов, Асен Велев, Асен Левчев, Биляна Димитрова, Бойчо Гюров, Боне Русинов, Борис Григоров, Борислав Петров, Боян Иванов, Валентин Георгиев, Валери Стоилков, Ваня Филипова, Венета Тренева, Вергиния Иванова, Веселина Георгиева, Веселина Маркова, Виолета Йорданова, Владимир Харалампиев, Владислав Викторов, Габриела Стоилкова, Галина Гергинова, Галина Димитроа, ген.Христин Христов, Георги Георгиев, Григор Гюров, Григор Тасев, Даниела Тодорова, Диана Кишкилова, Диана Петрова, Димитър Димитров, Димитър Николов, Евдокия Димитрова, Елена Димитрова, Елена Йорданова, Елисавета Янева, Емил Иванов, Емил Михайлов, Зоя Гюрова, Ивайло Велинов, Иван Захариев, Иван Павлов, Иван Христов, Илка Божикова, Ина Иванова, Йорданка Миланова, Искрен Миланов, Камен Михов, Кирил Ефремов, Лиляна Димитрова, Малина Гюрова, Мариела Ганова, Марио Йосифов, Мария Аризанова, Мария Лямова, Мария Стоилкова, Мая Попова, Митко Йорданов, Момчил Младенов, Николай Крумов, Николай Петров, Парка Динева, Петър Арсов , Петър Петров, Петя Димитрова, проф.Николай Йосифов, Райна Елкина, Румяна Боянова, Румяна Зарева, Руслан Зарев, Сергей Борисов, Стефан Янков, Стоян Гюров, Стоян Тодоров, Тодор Йосифов, Филип Димитров, Христо Христов, Хубен Николов, Цветанка Кирякова, Чавдар Горчев,
Сдружение “Трън”,
Трънско културно-просветно дружество “Руй”,
Сдружение “Врабча 2008”

ТРЪН,
2017 година

[Сдружение ТРЪН]

Поздравявам Ви народни

Поздравявам Ви народни будители, пазители на трънския край и неговите добри хора от злата напаст, която го дебне! Най-сетне изрева българският лъв от билото на Руй планина и размаха лапи срещу разбойниците. Герои са трънчани отново, защото страшни са когато сплотени възроптаят - няма сила, която да ги спре! И децата ни, и внуците ни ще се радват на чиста природа, ще благодарят на предците и Вас, будителите в съдбовния момент, за пример ще дават! Трънчани и трънско ще пребъдат, да треперят душманите!

Бъдете здрави!