Loading

Как ще започне унищожаването на Трънският край - трети епизод.

Как ще започне унищожаването на Трънският край - трети епизод.

Източник - инвестиционно намерение на Евромакс Сървисиз, предоставено от МОСВ.

Трети епизод - Отровата.

Насипищата поемат откривката от откритите рудници и скалните маси от нарезните работи и разкривка от подземните рудници. Насипищата ще се разполагат само в участък „Трън юг“, както следва:

Подучастък «Крушев дол“: Източно насипище (външно) – вместимост 3 461 538 mплътна маса, площ 178 дка, макс. височина 95 m; Западно насипище (външно) – вместимост 1 807 692 mплътна маса, площ 150 dka, макс. височина 50 m;

Подучастък „Злата": Североизточно насипище (външно) – вместимост 1 538 462 mплътна маса, площ 96,6 dka, макс. височина 80 m; Вътрешно насипище юг - вместимост 769 231 mплътна маса; Вътрешно насипище север - вместимост 676 923 mплътна маса;

Подучастък «Кръстато дърво»: Югоизточно насипище – вместимост 1 653 846 mплътна маса, площ 124 dka, макс. височина 70 m.

Скалните маси от подземните рудници в южния участък – подучастъци „Злата” и „Крушев дол”, ще се транспортират с автосамосвали директно на насипищата на откритите рудници.

Скалните маси от участък „Трън север”- подучастъци „Лого”, Руй” и „Надежда”, ще се складират в бункери и с помощта на автотранспорт, на средно разстояние от около 22 километра, ще се извозват към насипищата на откритите рудници в южния участък.

Част от скалните маси ще се използват за изграждане на стените на хвостохранилищата - 2 300 000 mза Хвостохранилище 1 и 220 000 mза Хвостохранилище 2.

Хвостохранилища

Проектните разчети са от дейността на обогатителната фабрика да отпаднат около 11 000 000 t хвост, от който до 144 000 t годишно ще се използват за обратно втвърдяващо запълнение в подземните рудници. Останалата част от генерирания хвост се насочва към две хвостохранилища за депониране.

Хвостохранилище 1. Ще бъде разположено непосредствено под площадката на обогатителната фабрика. Предвидената площ възлиза на 322 dka. Проектният обем на съоръжението е 7 000 000 m3, от който 1/3 (около 2 300 000 m3) безрудна скална маса и около 4 700 000 mхвост. Предвидената височина на съоръжението е 100 m до кота 980; максималната дебелина на хвоста - 65 m; генерален ъгъл на откоса - 19 градуса. Отпадъците, които ще се депонират в хвостохранилището, се определят като неопасни и неинертни отпадъци. Към хвостохранилището е предвиден водоем за управление на технологични и дренажни води, които ще се използват за оборотно техническо водоснабдяване.

Хвостохранилище 2. Предвидено е да се изгради на северозапад-запад от обогатителната фабрика в негативна релефна форма. Предвидено е изграждане на съоръжение за отвеждане на водите от водосбора над Хвостохранилище 2 до естествения отток под съоръжението. Предвидената заета площ е 340.5 dka. Проектният обем е 3 825 000 m3. Предвиденият обем за намиване на хвост е 1 177 872 m3. Безрудна скална маса възлиза на 442 968 t (~220 000 m3). Генерален ъгъл на откоса е 19 градуса.