Loading

Дават под наем партер на блок с първоначална цена малко под 2 лв./м2

Община трън обяви процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следния имот, частна общинска собственост: Търговски обект, находящ се в гр.Трън, ул. "П.Д Петков" №2, партерния етаж на монолитен жилищен блок, с площ за наемане от 122 кв.м, състоящ се от 3 броя помещения заедно със сервизни помещения, с начална тръжна цена от 158, 60лв. /сто петдесет и осем лева и 60ст. / на месечния наем, за който имот е съставен АЧОС №52 от 26.09.1997г. Имотът се предоставя за развиване на търговска дейност.

Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 09.02.2011год. от 10,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. "Вл.Тричков"1, ет.2.

Повече информация в прикачения файл.