Loading

30 Май е последният ден за участие в търг с явно наддаване за продажба

Със заповед на кмета на община Трън са обявени за продан следните имоти в общината. Търгът е с явно наддаване. Утре 30ти Май е последния срок за подаване на повторно наддаване.

Община Трън

на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпълнение на

Заповед № 133   /02.05.2011г.

на Кмета на Община Трън,

І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните  имоти - частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот , представляващ УПИ І-133 в кв.10 с площ от 1050 кв.м. по действащия рег. план на с. Радово, заедно с построената в него училищна сграда , със ЗП от 240 кв.м., едноетажна, масивна, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №487/07.11.2008год., при първоначална тръжна цена в размер на 18009,00лв./осемнадесет хиляди и девет лева/;  

 2. Урегулиран поземлен имот , представляващ УПИ ІХ-153 в кв.17 с площ от 1431 кв.м. по действащия рег. план на с. Забел, застроен с училищна сграда със ЗП от 140 кв.м., едноетажна, паянтова,  за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №492/11.11.2008год., при първоначална  тръжна цена в размер на 6504,00лв./шест хиляди петстотин и четири лева/;

 3. Урегулиран поземлен имот , представляващ УПИ ХV-425 в кв.9 с площ от 1980 кв.м. по действащия рег. план на с. Туроковци , заедно с построената в него  сграда за училище, със ЗП от 225 кв.м., /полуразрушена/, едноетажна, паянтова, актуван с  Акт за частна общинска собственост №493/11.11.2008год., при първоначална тръжна цена в размер на 10424,00лв./десет хиляди четиристотин двадесет и четири лева/;

    4. Поземлен имот №14 с площ от 3330 кв.м.по кадастралния план на с. Стрезимировци, с построената в него сграда /бившо училище/ със ЗП от 245 кв.м., едноетажна, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №834/10.03.2009год., при първоначална тръжна цена в размер на 13497,00лв./тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева/;

    5. Поземлен имот №2 с площ от 1071 кв.м. по кадастралния план на с. Джинчовци, застроен с основи на бившо училище, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №841/10.03.2009год., при първоначална  тръжна цена  в размер на 3968,00лв./три хиляди двеста деветстотин шестдесет и осем лева/;

     6. Имот пл. №50 с площ от 988 кв.м. в кв.7, за който е отреден УПИ ІІІ по рег. план на с. Стайчовци, с построената в него сграда /бившо училище/ със ЗП от 190 кв.м.,  за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №840/10.03.2009год., при първоначална тръжна цена  в размер на 5516,00лв./пет хиляди петстотин и шестнадесет лева/;

 7. Урегулиран поземлен имот УПИ V /пет/ с площ от 1070 кв.м., находящ се в кв. 25 /двадесет и пет/ по рег. план на с. Рани луг, незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост № 297/15.04.2008г., при първоначална тръжна цена в размер на 4293,00 лв. /четири хиляди двеста деветдесет и три лева/;

     8. Имот пл. №68 с площ от 2030 кв.м. в кв.8, за който е отреден УПИ ХІ-терен за училищен двор и градина по рег. план на с. Неделково, за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №836/10.03.2009год., при първоначална тръжна  цена  в размер на 7394,00лв. /седем хиляди триста деветдесет и четири лева/;

    9. Поземлен имот №289 с площ от 1061 кв.м. /хиляда шестдесет и един кв.м./ по  кадастралния план на с. Велиново заедно  с построената в него сграда /бившо училище/, със ЗП от 90 кв.м., едноетажна,  за който имот е съставен Акт за частна общинска собственост №855/13.04.2009год., при първоначална тръжна цена в размер на 8061,00лв./осем хиляди шестдесет и един лева/;

   10. Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ "За училище" , находящ се в кв. 13 /тринадесет/ по рег. план на с. Милославци,  с площ от 1710 кв.м /хиляда седемстотин и десет кв.м./,, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1196/12.10.2009год., при първоначална тръжна цена в размер на 7908,00лв./седем хиляди деветстотин  и осем лева/.

  11.Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ "За обществено-обслужващи дейности" , находящ се в кв. 11 /единадесет/ по рег. план на с. Бохова,  с площ от 654 кв.м /шестстотин петдесет и четири кв.м./, заедно с построената в него сграда  със ЗП от 187 кв.м, едноетажна, масивна, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1192/07.10.2009год., при първоначална тръжна цена  в размер на 12579,00лв./дванадесет хиляди петстотин седемдесет и девет лева/.

 12. Урегулиран поземлен имот ІІ-общ. /втори общ./ , находящ се в кв. 1а /едно а/ по рег. план на с. Неделково /хановете/,  с площ от 1155 кв.м /хиляда сто петдесет и пет кв.м./, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1225/11.11.2009год., при първоначална тръжна цена  в размер на 6680,00лв./шест хиляди шестстотин и осемдесет лева/.

13. Урегулиран поземлен имот І-35 /първи отреден за имот тридесет и пет/, находящ се в кв. 5 /пети/ по регулационния  план  на с. Неделково /хановете/,  с площ от 1090 кв.м /хиляда и деветдесет кв.м./, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1759/26.07.2010год., при първоначална тръжна цена  в размер на  5969,00лв. /пет хиляди деветстотин шестдесет и девет лева/.

14. Урегулиран поземлен имот ІІ-35 /втори отреден за имот тридесет и пет/, находящ се в кв. 5 /пети/ по регулационния  план  на с. Неделково /хановете/,  с площ от 840 кв.м /осемстотин и четиридесет кв.м./, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1760/26.07.2010год., при първоначална тръжна цена  в размер на  4726,00лв. /четири хиляди седемстотин двадесет и шест лева/.

15. Урегулиран поземлен имот VІ-388 /шести  за имот триста осемдесет и осем/, находящ се в кв. 19 /деветнадесети/ по регулационния план  на с. Зелениград,  с площ от 882 кв.м /осемстотин осемдесет и два кв.м./, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост №1794/01.09.2010год., при първоначална тръжна цена  в размер на 4991,00лв. /четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева/.

16. УПИ І-154 /първи отреден за имот сто петдесет и четири/, в кв.14 /четиринадесети/ с площ от 669,50 кв.м. /шестстотин шестдесет и девет и 0,50кв.м./ по регулационния плана на с. Филиповци, актуван с АЧОС №1799/11.10.2010г.  заедно с построената в него едноетажна сграда със ЗП от 176 кв.м, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 289/20.02.2008год, при първоначална тръжна цена от 12008,00лв. /дванадесет  хиляди и осем лева/ общо за терен и сграда.

17. Урегулиран поземлен имот VІІ-общ /седми общински/, находящ се в кв. 20 /двадесети/ по регулационния план  на с. Главановци,  с площ от 836 кв.м /осемстотин тридесет и шест кв.м./, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост №1802/11.10.2010год., при първоначална тръжна цена  в размер на 4315,00лв. /четири хиляди триста и петнадесет лева/.

18. Урегулиран поземлен имот ХХІ-общ , находящ се в кв. 10 /десети/ по регулационния план  на с. Бусинци,  с площ от 800 кв.м /осемстотин кв.м./, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост №219/08.05.2002год., при първоначална тръжна цена  в размер на 3917,00лева /три хиляди деветстотин и седемнадесет лева/.

19. Имот с пл. №19 /деветнадесети/  с площ от 637 кв.м /шестстотин тридесет и седем кв.м./ по кад. план на с. Бераинци, застроен със сграда - бивше училище със ЗП от 77,10 кв.м /седемдесет и седем и 0,10кв.м./, едноетажна, полумасивна, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1795/20.09.2010год., при първоначална тръжна цена  в размер на 5992,00. /пет хиляди деветстотин  деветдесет и два лева/.

20. Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти отреден за районна болница/ в кв.18 /осемнадесети/ с площ от 4250кв.м. /четири хиляди двеста и петдесет кв.м./ по  регулационния план на с. Лева река застроен със  сграда на два етажа /бивша болница/, със ЗП от 350кв.м. /триста и петдесет кв.м./, масивна, актуван с  Акт за частна общинска собственост №1761/29.07.2010год., при първоначална тръжна цена  в размер на 51788,00лв./петдесет и една  хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/.

21. Урегулиран поземлен имот ІV-169 /четвърти отреден за имот сто шестдесет и девет/,   с площ от 560 кв.м /петстотин и шестдесет кв.м./, находящ се в кв. 17 /седемнадесети/ по регулационния план  на с. Стайчовци, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост №1876/10.11.2010год., при първоначална тръжна цена  в размер на 3270,00лв. /три хиляди двеста и седемдесет лева/.

22.  Терен  с площ от 4020кв.м. /четири хиляди и двадесет кв.м./, находящ се в кв.2а по рег. план на с. Слишовци , отреден за социални нужди, заедно с построените в него 6 /шест/ броя еднофамилни къщи със ЗП на една къща 64кв.м., за който имот е съставен  Акт за частна общинска собственост № 1878/10.11.2010г. при първоначална тръжна цена  в размер на 39346,00лв. /тридесет и девет хиляди триста четиридесет и шест лева/.

23. Терен  с площ от 2275кв.м. /две хиляди двеста седемдесет и пет кв.м./, находящ се в кв.5 по рег. план на с. Слишовци , отреден за социални нужди, заедно с построените в него 2 /два/ броя еднофамилни къщи със ЗП на една къща 64кв.м.,за който имот е съставен  Акт за частна общинска собственост № 1879/10.11.2010г., при първоначална тръжна цена  в размер на 16480,00лв. /шестнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/.

24.   Урегулиран поземлен имот  І-185  /първи за имот сто осемдесет и пет/ , отреден "За училище" в кв.16 /шестнадесети/ с площ от 3940 кв.м. /три хиляди деветстотин и четиридесет кв.м./ по  рег. план на с. Главановци заедно с построените в него сграда със ЗП от 227 кв.м., /бивше училище/едноетажна, полумасивна и сграда със ЗП 50 кв.м., едноетажна, масивна , актуван с  Акт за частна общинска собственост №1945/08.12.2010год., при първоначална тръжна цена в размер на 23000,00лв./двадесет и три хиляди лева/.

 

ІІ. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 20.05.2011год. от 10,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. "Вл.Тричков"1, ет.1-ви.

ІІІ. Размер на депозита за участие:

   Депозитната вноска за всяка една от позициите да е в размер на 10% от първоначално обявената цена. Депозитът следва да се заплати     до 16,00ч. на 19.05.2011год. по б. с-ка на Община Трън  BG88STSA93003300722169 ,  Б.КОД  BIC - STSABGSF при БДСК Трън.

ІV.Необходими документи за участие в тръжната процедура:

1.        Декларации по образец

2.        Заявление по образец

3.        Оригинал на документ за внесен депозит

4.        Копие от документа за закупена тръжна документация

5.        Документ за легитимация:

-          лична карта за физическо лице

-          удостоверение за актуално състояние за юридическо лице

  1. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.

 

V. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация. Цената на тръжната документация е 5,00лв. и може да бъде закупена от  8,30ч. до 17,00ч. на касата на общината всеки работен ден,  а в деня предхождащ търга до 16,00ч. Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.

VІ. Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на първоначалния търг ще се проведе на 31.05.2011год. от 10,00ч. на същото място и при същите условия, като депозитите за участие се внасят до 16,00ч. на 30.05.2011г. по горепосочената сметка.

VІІ. Заявленията за участие в търга по образец,  могат да се подават до 16,00ч. на 19.05.2011г. в деловодството на общинската администрация - гр. Трън, пл. "Вл. Тричков" 1, а за повторния търг до 16,00ч. на 30.05.2011г.

VІІІ. Информация за имотите следва да се предоставя от   сектор Общинска собственост при Община Трън, тел. за връзка 07731/2265, в.104.

                                                           ОТ ОБЩИНАТА